DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

YR EFFAITH AR Y TIRWEDD

Bu effaith y rhyfel yn enfawr. Roedd yna recriwtio torfol, symudiadau a hyfforddiant i ddynion a merched drwy'r wlad. Cafodd diwydiannau eu haddasu neu eu hehangu, a bu newidiadau mewn amaethyddiaeth a choedwigaeth a gafodd effaith ddofn ar batrwm y tirwedd trefol a gwledig ledled Cymru.

 


THE IMPACT ON THE LANDSCAPE

The impact of the war was huge. There was mass recruitment, mobilisation and training of men and women across the country. Industries were adapted or expanded, and changes took place in agriculture and forestry, which profoundly affected the fabric of the urban and rural landscape across Wales.

 

 


 

Photos / Darluniau

An extensive complex of earthwork of practice trenches survive on the cliffs at Penally, Pembrokeshire (© Crown Copyright RCAHMW)
Mae cloddwaith estynedig a chymhleth o ffosydd ymarfer yn goroesi ar y clogwyni ym Mhenalun, Sir Benfro (© Hawlfraint y Goron CBHC)

Earthwork remains of Bodelwyddan Park army practice trenches (© Crown Copyright RCAHMW)
Olion cloddweithiau ffosydd ymarfer y fyddin ym Mharc Bodelwyddan (© Hawlfraint y Goron CBHC)

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)