DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

SUT ALLWCH CHI GYMRYD RHAN
Yn ystod blynyddoedd y canmlwyddiant gallwch gymryd rhan mewn prosiectau ledled Cymru er mwyn darganfod, adnabod a deall y safleoedd sy'n gysylltiedig â'r ymatebion milwrol neu sifil i'r rhyfel. Mae Cyngor Archaeoleg Prydain wedi datblygu pecyn cymorth cofnodi ar-lein a chanllawiau arweiniad i'ch helpu i gofnodi olion y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yn cydlynu ystod o weithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Os hoffech gymryd rhan neu'n dymuno gwybod beth sy'n digwydd yn eich ardal chi, cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Archaeolegol leol yng Nghymru am ragor o wybodaeth.

 

HOW YOU CAN GET INVOLVED
During the centenary years you can get involved with projects across Wales to discover, identify and understand sites that relate to either the military or civil response to war. The Council for British Archaeology has developed an online recording toolkit and guidance to help you record First World War remains. Cadw, the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and the Welsh Archaeological Trusts are all co-ordinating a range of activities and events relating to the First World War. If you would like to become involved or want to know what is happening in your area then contact your local Welsh Archaeological Trust to find out more.

 

 


 

Photos / Darluniau

Recording the park memorial gates at Ammanford
Cofnodi'r gatiau coffa yn Rhydaman

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)