DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

PROSIECT GWRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL - ADNODDAU ADDYSGOL

Mae'r proseict wedi cynhyrchu'r adnodd addysg hwn. Yn ystod y prosiect, ymwelodd dwy ysgol uwchradd ac ysgol gynradd â'r safle diddorol hwn a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ystafell ddosbarth yn ymwneud â'u hymweliad. Gobeithio y bydd yr adnodd addysgol hwn yn cael ei ddefnyddio gan ysgolion i annog a galluogi plant ysgol i ddarganfod arwyddocad hanesyddol a photensial addysgol eang.

Mae'r adnoddau wedi cael eu datblygu gan athro cymwys i weithio gyda chyfnod allweddol 3 er mwyn cyd-fynd â gwaith cwricwlwm am y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae gan y gwersi gymaint o gysylltiadau â'r cwricwlwm â phosibl, gan gynnwys Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth. Efallai y bydd angen addasu rhai o'r adnoddau er mwyn gweddu i anghenion a grwp oed eich dosbarth.

Cyn addysgu unrhyw rai o'r unedau, argymhellir eich bod yn ymweld â Llyn y Fan Fach er mwyn ymgyfarwyddo â'r safle.

Gwrthwynebwyr Cydwybodol - Nodiadau Athro

Gwybodaeth Ymweld â'r Safle Llyn y Fan Fach

 

Daearyddiaeth Gwers 1

Hanes Gwers 1

Hanes Gwers 2

Hanes Gwers 3

Taflenni Gwaith


 

 

CONSCIENTIOUS OBJECTORS PROJECT - EDUCATIONAL RESOURCES

The project produced this education resource. During the project two local secondary schools and a primary school visited this fascinating site and took part in a variety of classroom activities relating to their visit. It is hoped that this educational resource will be used by schools to encourage and enable school children to discover the historical significance and broad educational potential.

The resources have been developed by a qualified teacher to work with key stage 3 to coincide with curriculum work on the First World War. The lessons have as many links to the curriculum as possible, including Geography and Science. Some of the resources may need to be adapted to suit your class's needs and age group.

Before teaching any of the units it is advised that you visit Llyn y Fan Fach to familiarise yourself with the site.

 

 

 

 

 


 

Photos / Darluniau

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)