DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

FFATRI ARFAU PEN-BRE - ADNODDAU ADDYSGOL

Mae'r prosiect wedi cynhyrchu'r adnoddau addysg hyn. Yn ystod y prosiect, ymwelodd dwy ysgol uwchradd leol â'r safle hynod ddiddorol hwn a chymryd rhan mewn gweithgareddau dosbarth yn ymwneud â'u hymweliad. Y gobaith yw y bydd yr adnoddau addysg hyn yn cael eu defnyddio gan ysgolion i annog a galluogi plant ysgol i ddarganfod arwyddocâd hanesyddol y safle a'i botensial addysgol eang.

Datblygwyd yr adnoddau gan athro profiadol er mwyn gweithio gyda chyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 gyda chymaint o gysylltiadau â'r cwricwlwm â phosibl. Efallai, fodd bynnag, y bydd angen addasu rhai o'r adnoddau i gydfynd ag anghenion ac ystod oed eich dosbarth.

Cyn addysgu unrhyw un o'r unedau, fe'ch cynghorir i ymweld â'r Parc Gwledig er mwyn i chi ymgyfarwyddo â'r safle.

 

Pen-bre yn ystod y rhyfel - nodiadau i'r athro

Ymweld â Pen-bre

Taflen Pen-bre 1

Taflen Pen-bre 2

Taflenni Gwybodaeth

Uned 1

Uned 2

Uned 3

Uned 4

Uned 5

Adroddiad Rhyfel Byd Cyntaf - Diwydiant a Cynhyrchu (Mawrth 2016 Saesneg yn unig)

 

 

PEMBREY MUNITIONS FACTORY - EDUCATIONAL RESOURCES

The project produced an education resource. During the project a local secondary school visited this fascinating site and took part in a variety of classroom activities relating to their visit. It is hoped that this educational resource will be used by schools to encourage and enable school children to discover its historical significance and broad educational potential.

The resources have been developed by a qualified teacher to work with key stage 2 and key stage 3, with as many links to the curriculum as possible. Some of the resources may, however, need to be adapted to suit your class's needs and age group.

Before teaching any of the units it is advised that you visit the Country Park to familiarise yourself with the site.

 

First World War Industry and Manufacturing Report (March 2016)

 

 

 

 


 

Photos / Darluniau

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)