Cartref > Tirweddau Hanesyddol >

Tirweddau Hanesyddol Trefdraeth a Charningli

Crynodebau yw rhain, cliciwch ar y llun am fwy o wybodaeth

Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2001. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Mae Carningli yn ardal gymeriad tirwedd hanesyddol o rostir agored. Mae ambell i hen glawdd a wal derfyn yn ei chroesi. Mae bryngaer Carningli yn nodwedd amlwg yn y dirwedd hon, ac mae sawl cofeb lai gysylltiedig yn ogystal â charneddi claddu a chofebau defodol ac angladdol eraill.

Carningli

Mae Y Garn - Parke sy’n gorwedd ar y llethrau islaw Mynydd Carningli sy’n wynebu tua’r gogledd wedi’i nodweddu gan wasgariad cymharol ddwys o fythynnod, tai a daliadau amaethyddol bach wedi’u gosod mewn caeau bach a chloddiau wyneb carreg yn ffiniau a waliau carreg sychion yn ffiniau iddynt. Ar dir uwch mae porfa yn troi’n rhostir unwaith eto.

Y Garn – Parke

Mae tref fach Trefdraeth, sy’n gorwedd ar lan ddeheuol aber Nyfer, wedi’i nodweddu’n gryf gan nifer o dai carreg o’r 19eg ganrif. Sefydlwyd gan yr Eingl-Normaniaid, ac mae’r eglwys ganoloesol a’r castell canoloesol yn dal i fod yn elfennau cryf o’r treflun.

Trefdraeth

Mae Holmhouse - Tycanol yn ardal gymeriad tirwedd hanesyddol o ffermydd cymharol fawr wedi’u gosod o fewn caeau mawr o siâp rheolaidd. Cloddiau â wyneb carreg a gwrychoedd wedi’u cynnal yn dda yn tyfu arnynt yw’r fffiniau. Mae’r adeiladau yn rhai carreg ac yn dyddio o’r 19eg ganrif yn bennaf.

Holmhouse – Tycanol

Mae ardal gymeriad tirwedd hanesyddol Bryn-henllan¸ sy’n gorwedd ar wastadedd arfordirol gogledd sir Benfro yn gyfuniad o bentrefannau, ffermydd bach a chaeau. Mae’r pentrefannau o dai carreg o’r 19eg ganrif bellach wedi’u cysylltu gan ddatblygiadau o dai modern. Mae ffermydd yn gymharol fach, ac mae caeau yn fach ac yn afreolaidd eu siâp gyda chloddiau a gwrychoedd yn tyfu arnynt sy’n ffiniau iddynt.

Bryn-henllan

Mae Mynydd Melyn yn ardal gymeriad tirwedd hanesyddol uwchdirol fach sydd wedi cael ei rhannu yn y gorffennol yn gaeau mawr gan gloddiau â wyneb carreg a waliau carreg sychion, er nad oes angen y rhain bellach, a ffensys gwifren yw ffensys cadw stoc. Mae’r defnydd tir yn gymysgedd o borfa wedi’i gwella a rhostir grug.

Mynydd Melyn

Mae Llain Arfordirol Trefdraeth i Ynys Fach Llyffan Gawr yn cynnwys clogwyni uchel o garreg galed a darn cul iawn o ben clogwyn y mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn rhedeg drosto. Mae hen chwareli yn dyst i bwysigrwydd gwaith llechi yn y gorffennol.

Llain Arfordirol Trefdraeth i Ynys Fach Llyffan Gawr

Mae ardal gymeriad tirwedd hanesyddol Aber Afon Nyfer sy’n cynnwys fflatiau llaid llanw, gwelyau cyrs a choetir prysgog ar lannau’r dwˆ r, yn cynnwys ychydig iawn o elfennau adeiledig ar wahân i Bont Trefdraeth, hen odyn calch a Llwybr Arfordir Sir Benfro.

Aber Afon Nyfer

Mae ardal gymeriad tirwedd hanesyddol Ffordd Cilgwyn yn cynnwys ffermydd bach a thai. Mae bron y cyfan o’r adeiladau wedi’u hadeiladu o garreg ac yn dyddio o’r 19eg ganrif. Mae caeau yn fach yn rheolaidd eu siâp ac maent wedi’u hamgylchu gan gloddiau â wyneb carreg a gwrychoedd yn tyfu’n arnynt.

Ffordd Cilgwyn