Y math o long a ddefnyddir iwneud yr arolwg seismig
(Llun Prifysgol Birmingham)

 

 

Sut y ceir y data

Mae tirweddau eang Môr Hafren a Bae Lerpwl yn gorchuddio cannoedd o gilomedrau sgwâr. Yr unig dechnoleg sy’n abl i dreiddio drwy’r dyddodion ar wely’r môr a darparu gwybodaeth ar lefel dirweddol yw arolwg adlewyrchol seismig. Golyga hyn anfon tonnau swn i’r is-wyneb ac yna recordio’r atsain a adlewyrchir yn ôl, gan ddibynnu ar newidiadau yn y dyddodion islaw. Gellir cyfateb yr amser a gymer i recordio adlewyrchiad â dyfnder bras. Gellir darlunio’r wybodaeth hon, wedi’i recordio yn ddi-dor, fel trawsdoriad drwy wely’r môr. Mae gan wybodaeth o’r fath sawl defnydd masnachol. Bydd cwmnïau ynni yn chwilota ar wely’r môr am gronfeydd o nwy ac olew. Defnyddia cwmnïau graean y data i leoli tywod a graean mân sy’n addas i’w godi. Bydd peirianwyr yn defnyddio arolygon seismig bas wrth osod pibau, adeiladu rigiau drilio neu godi ffermydd gwynt, er mwyn deall yn well natur gwely’r môr. Cesglir y data nail ai mewn arolygon dau-ddimensiwn (2D) neu dri-dimensiwn (3D). Daw data 2D trwy gyfrwng cebl unigol ac mae’n dangos tafell fertigol o wely’r môr. Defnyddia arolygon 3D geblau lluosog sy’n agos at ei gilydd i ddarparu data y gellir ei weld mewn haen am i fyny neu ar draws. Yn archeolegol, data 3D sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer archwilio tirweddau mawr a foddwyd ond ochr yn ochr â data 2D gellir creu gwell darlun o’r tiroedd a foddwyd.


Arolwg dau-ddimensiwn (2D) – lle cesglir data drwy gebl unigol


Arolwg tri-dimensiwn(3D) – lle cesglir data drwy geblau lluosog sy’n agos at ei gilydd

 

English