Cartref >

CYFLEOEDD I WIRFODDOLI GYDAG YMDDIRIEDOLAETH ARCHEOLEGOL DYFED

Cymerwch ran gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. P'un ai oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith cloddio a gweithio yn yr awyr agored neu y byddai'n well gennych gymryd rhan mewn gwaith ymchwil dan do, mae gennym lawer o gyfleoedd i wirfoddoli. Gallwch ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a dysgu mwy am dreftadaeth eich cymunedau lleol. Mae fwy o wybodaeth am gwirfoddeli ar gael yn y Llyfr Gwirfoddeli. I darganfod sut allwch cymryd rhan llenwch mewn Ffurflen Mynegi Diddordeb neu Cysylltwch â'n Harcheolegwyr Cymunedol:

Sarah Rees - s.rees@dyfedarchaeology.org.uk - 01558 825999

Am gyfleoedd a digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag Arfordir - Treftadaeth Arfordirol - cysylltwch a James Meek (j.meek@dyfedarchaeology.org.uk) ar 01558 825986.

 


Lawrlwytho'r Ffurflen Mynegi Diddordeb

 

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cyfagos

 

 

MAE ANGEN EICH CYMORTH AR GOFNOD YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL!!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am archaeoleg fel gyrfa? Fuasech chi'n hoffi gwella ac ychwanegu at y cofnod archaeolegol? Fuasech chi'n hoffi dysgu sut mae Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei ddefnyddio i helpu academyddion, y cyhoedd a phobl broffesiynol ym maes treftadaeth,? Allwch chi wirfoddoli am bum diwrnod neu fwy?

Dewch i wirfoddoli ar gyfer ein

Prosiect Archaeoleg Digidol

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Dyfed yw'r ffynhonnell wybodaeth fwyaf cynhwysfawr am wrthrychau a safleoedd archaeolegol o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n cynnwys pob cyfnod yn natblygiad dyn o olion y gweithgarwch cynhanesyddol cynharaf i adeiladau amddiffynnol yr Ail Ryfel Byd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth gan Cadw ar Henebion Rhestredig ac Adeiladau Rhestredig. Mae'r Cofnod yn system gymhleth o wybodaeth a gedwir ar gronfa ddata gyfrifiadurol a gyda mapio digidol. Ar hyn o bryd mae mwy na 75,000 o gofnodion yn y gronfa ddata, ac mae'r ffigwr yn cynyddu bob dydd. Mae casgliad cyfeirio mawr ar bapur sy'n cynnwys gwybodaeth bellach, mapiau, cynlluniau, ffotograffau o'r awyr a'r tir, adroddiadau a llyfrgell fach yn cefnogi'r cofnod digidol.

Bydd y prosiect yn cynnwys digido, cofnodi a chynnwys adroddiadau archaeolegol yng Nghofnod yr Amgylchedd Hanesyddol i'w defnyddio i helpu'r broses gynllunio a rhoi gwell dealltwriaeth i ni o archaeoleg y rhanbarth.

Yn ystod y prosiect byddwch yn:

•  Dysgu sut i gofnodi digwyddiadau, adroddiadau a safleoedd archaeolegol

•  Dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol a rhaglenni cyfrifiadurol eraill

•  Dysgu sut i ddefnyddio Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol fel dull i ymchwilio

•  Cael golwg ar sut mae Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei ddefnyddio i helpu gwaith maes archaeolegol, y broses gynllunio ac ymchwilio

•  Dysgu arfer gorau o ran archifo digidol

•  Dysgu am archaeoleg leol

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich gwaith bydd ar gael i bawb ar wefan Archwilio. Ewch amdani a byddwch yn arwr Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol !!!!

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ym maes archaeoleg.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Felicity Sage ar f.sage@dyfedarchaeology.org.uk neu ffoniwch 01558 825995

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]