Cartref > Amdanom Ni >

Manylion y Cwmni

Wedi ei lleoli yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yw enw marchnata Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, sefydliad annibynnol sy’n ymroddedig i ddiogelu, archwilio, cofnodi a hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol yn effeithiol. Wrth gadw ymroddiad rhanbarthol cryf, cynigia Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wasanaethau proffesiynol dros ardal helaeth, tu mewn i Gymru ac y tu hwnt. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn 1975 fel rhan o rwydwaith cynhwysfawr o bedwar sefydliad archaeolegol yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae wedi ei chyfansoddi fel cwmni preifat cyfyngedig ac elusen gofrestredig. Mae ei haelodau’n cynnwys arbenigwyr academaidd a phroffesiynol ym maes archaeoleg a meysydd perthynol.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn sefydliad archaeolegol wedi ei gofrestru gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr Maes.

Wedi ei threfnu’n dair prif is-adran weithredol: Gwasanaethau Archaeolegol YAD, Rheoli Treftadaeth a Gwasanaethau Canolog, mae gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed weithlu proffesiynol a chymhellol iawn sy’n meddu ar ystod fawr o sgiliau ac arbenigedd. Ategir at hyn gan gysylltiadau a phartneriaethau hirsefydlog gydag arbenigwyr allanol a sefydliadau arbenigol, sy’n galluogi Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i gynnig gwasanaethau ymgynghoriaeth a gweithredu helaeth.

Mae’r Gwasanaethau Archaeolegol YAD wedi archwilio safleoedd, adeiladau a thirweddau o bob oes, o’r canoloesoedd i’r 20fed ganrif. Maent yn gweithredu o fewn ystod eang o amgylcheddau – ucheldir, iseldir, trefol, tir gwlyb, arfordiroedd a rhynglanw. Mae’r Gwasanaethau Archaeolegol YAD yn ymgymryd â phrosiectau cloddio bach a mawr ac mae ganddynt brofiad helaeth o arolygu a chofnodi olion wedi eu claddu, cloddweithiau, adeiladau sy’n sefyll a strwythurau eraill, ac maent wedi gwneud llawer o asesiadau pen bwrdd, prosiectau ymchwil hanesyddol a rhaglenni nodweddu tirweddau hanesyddol. Mae’r Gwasanaethau Archaeolegol YAD yn rheoli prosiectau mawr yn aml mewn partneriaeth neu ar y cyd â sefydliadau eraill. Mae ganddynt y gallu i ymateb yn gyflym ac effeithiol i amrywiaeth o alwadau datblygu: datblygiadau masnachol mawr, cynlluniau ffordd bach a mawr, cynlluniau tai unigol neu luosog, coedwigo, gwelliannau amgylcheddol, gosod pibellau a datblygu gwasanaethau, cynlluniau adfer tir a phrosiectau adfywiad trefol a gwledig.

Mae’r Is-Adran Rheoli Treftadaeth yn cynnal y Cofnod Safleoedd a Chofebau rhanbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru ac, fel partner yn y Gronfa Ddata Genedlaethol Estynedig, mae’n bwynt mynediad i fynegai cynhwysfawr o safleoedd a chofebau ledled Cymru. Mae’n darparu gwasanaethau gwybodaeth ac ymchwil helaeth a chyngor curadurol rhanbarthol i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr ac mae ganddi berthynas waith hirsefydlog gydag asiantaethau treftadaeth cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth a chyngor i awdurdodau cynllunio lleol ac awdurdodau statudol eraill, asiantaethau a datblygwyr preifat ar oblygiadau datblygu ar yr amgylchedd hanesyddol, a llunio polisïau a chynlluniau strategol. Darperir cyngor o fewn cynlluniau ehangach hefyd, megis cynllun amaeth-amgylcheddol Tir Gofal. Mae gan yr Is-Adran Rheoli Treftadaeth raglen allanol gynyddol sy’n cynnwys datblygu dulliau newydd ac arloesol o weithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu potensial eu hamgylchedd hanesyddol.

Mae’r Gwasanaethau Canolog yn darparu pecyn dehongli a hyrwyddo treftadaeth, gan gynnwys paneli dehongli, taflenni a chanllawiau, llwybrau treftadaeth ac arddangosfeydd, ac yn cynnwys elfennau o dreftadaeth mewn datblygiadau modern. Mae staff ymchwil profiadol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn sicrhau dehongliad cyhoeddus cywir ac union ac mae ei staff dylunio ac arlunio’n defnyddio technoleg fodern i gynhyrchu cynlluniau, celfyddydwaith, lluniau technegol ac adluniadau o ansawdd uchel.

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]