CORONAVIRUS

Dyfed Archaeological Trust continues to work normally during the Coronavirus outbreak. Some staff will be working at home and so if you wish to contact the Trust please use email rather than the phone. Email addresses can be found under About Us>Trust Staff

 

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn parhau i weithio fel arfer yn ystod salwch Coronavirus. Bydd rhai staff yn gweithio gartref ac felly os ydych am gysylltu â'r Ymddiriedolaeth defnyddiwch e-bost yn hytrach na'r ffôn. Gellir dod o hyd i gyfeiriadau e-bost o dan Amdanom Ni> Staff yr Ymddiriedolaeth


 

Croeso i Wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn un o bedair ymddiriedolaeth archaeolegol yng Nghymru. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwmni cyfyngedig (Rhif 1198990) ac yn elusen gofrestredig (Rhif 504616). Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i symud addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg yn ei blaen. Mae’n ymroddedig i weithio i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd o’r amgylchedd hanesyddol.

Mae tîm Gwasanaethau Archaeolegol YAD proffesiynol yn cynnig ystod eang o wasanaethau masnachol, gan gynnwys cloddio, gwerthuso, asesiadau pen bwrdd, arolygon adeiladu, arolygon tirweddau a dehongli treftadaeth.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cadw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol de-orllewin Cymru hefyd. Ar hyn o bryd, mae mwy na 43,000 safle o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol wedi eu cofnodi.

Mae Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn darparu gwasanaethau cynllunio archaeolegol cynhwysfawr ar ran pum Awdurdod Unedol ac eraill sy’n gysylltiedig â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.


Welcome to the Dyfed Archaeological Trust Website

Dyfed Archaeological Trust Limited is one of the four Welsh Archaeological Trusts. The Trust is both a Limited Company (No.1198990) and a Registered Charity (No 504616). The Trust is established to advance the education of the public in archaeology. It is committed to working to help protect, record and interpret all aspects of the historic environment.

Dyfed Archaeological Trust’s professional Archaeological Services team offers a wide range of commercial services, including excavation, evaluation, desk-top assessments, building survey, landscape survey and heritage interpretation.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management maintains the Historic Environment Record for southwest Wales. Currently over 43,000 sites of archaeological and historical interest are recorded.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management provides comprehensive archaeological planning services on behalf of five Unitary Authorities and others engaged in development and land-use change, in both the private and public sectors.

 

 

 

DYFED ARCHAEOLOGICAL TRUST
VOLUNTEERING AND PARTICIPATION OPPORTUNITIES

During 2019 and 2020 the Trust has opportunities to participate on fieldwork and office-based archaeology projects. Our projects are open to all. Have you always wanted to have a go at archaeology but were not sure how to get involved? Or do you want to acquire more skills and experience? Whatever your age, ability or experience we have something for you.

 

 

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL DYFED
CYFLEOEDD GWIRFODDOLI A CHYFRANOGI

Yn ystod 2019 a 2020, mae gan yr Ymddiriedolaeth gyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith maes a phrosiectau archaeoleg wedi eu lleoli yn y swyddfa. Mae ein prosiectau yn agored i bawb. A ydych chi wastad wedi bod eisiau rhoi cynnig ar archaeoleg ond ddim yn rhy siwr sut i gymryd rhan? Neu rydych yn dymuno meithrin mwy o sgiliau a phrofiad? Waeth beth fo'ch oed, gallu neu brofiad, mae gennym rywbeth i chi.

 

 

40 Years of the Welsh Archaeological Trusts

Download the booklet in PDF format

40 Mlynedd o Ymddiriedolaethau Archaeoleg Cymru

Lawrlwythwch y llyfryn mewn ffurf PDF

 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]

[click for navigation menu if not present]

 

 

Dyfed Archaeological Trust

Promote your Page too