Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Data i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Roedd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn cynnwys mesurau (adrannau 35-37) i wella trefniadau gwarchod asedau hanesyddol heb eu dynodi drwy gadw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol a darparu mynediad atynt. Ar hyn o bryd, mae Gweinidogion Cymru yn cyflawni rhai o'r dyletswyddau hyn drwy ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru. Mae'r ddeddfwriaeth hon a darnau eraill o ddeddfwriaeth sy'n gymwys yng Nghymru, yn arbennig deddfwriaeth sy'n berthnasol i warchod yr Iaith Gymraeg a chefnogi Cenedlaethau'r Dyfodol, wedi arwain at gyflwyno Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Data i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru .

Mae amod tymor hir wedi bod wrth ganiatáu mynediad at y Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol a gedwir gan ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru bod rhaid i'r rheiny y darperir data iddynt o'r cofnodion ddarparu data yn ô l. Mae hyn yn cynnwys cywiriadau neu wybodaeth ychwanegol i gofnodion sy'n bod eisoes, cofnodion craidd newydd sydd eu hangen o ganlyniad i'r gwaith yr oedd y data a ddarparwyd yn ei gefnogi, a chofnodion digwyddiadau.

Mae gwybodaeth fanwl sy'n gysylltiedig â chyflwyniadau i'r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol a gedwir gan ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru hefyd wedi'i diwygio ac yn ystyried nid yn unig gofynion deddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau newydd ond hefyd ychwanegiadau at safonau a chanllawiau proffesiynol ac adolygiadau ohonynt a gyhoeddwyd gan Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr, a'r meincnodau penodol y mae'n rhaid i'r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru barhau i'w cyrraedd.

Mae'r manylebau cyflwyno newydd wedi'u nodi yn y Canllaw ar gyfer Cyflwyno Data i Gofnod Amgylchedd Hanesyddol Cymru a gellir eu cyrraedd drwy'r dolenni isod. Bydd y rhain yn dod yn weithredol ar 1af Hydref 2018, ond bydd pob Ymddiriedolaeth yn hapus i dderbyn data sy'n cydymffurfio â 'r canllawiau cyn y dyddiad hwn. Wedi hynny, cânt eu hadolygu'n flynyddol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch defnyddio'r Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Data i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru yn gywir gan y staff Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ym mhob un o'r ymddiriedolaethau yng Nghymru.

 

Canllawiau ar gyfer cyflwyno data i CAH Cymru (PDF)

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]