Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Un o swyddogaethau pwysig Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yw darparu gwasanaeth rheoli datblygu unffurf i'r awdurdodau cynllunio lleol ac eraill sy'n ymwneud â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ar draws Cymru gyfan. Defnyddia Gwasanaeth Cynllunio Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed y wybodaeth sydd yn y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol, y wybodaeth a'r medrusrwydd arbenigol sydd ar gael o fewn yr Ymddiriedolaeth i archwilio a rhoi barn ar bob cais cynllunio a allai gael effaith ddrwg ar yr amgylchedd hanesyddol. Defnyddia awdurdodau cynllunio lleol gyngor Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i asesu effaith bosibl datblygu ar y dreftadaeth, gan felly sicrhau y difrod lleiaf posibl.

Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar ymdrin ag archaeoleg yn y broses gynllunio wedi'i cynnwys yn nogfen polisi Llywodraeth Cymru Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 5 2012) a Chylchlythyron y Swyddfa Gymreig 60/96 a 61/96. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach yn Arweiniad Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Amgylchedd Hanesyddol (Archaeoleg)

Cod Ymarfer Curaduriaid - Cod Ymarfer Curaduriaid Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Cliciwch yma ar gyfer ffurflen ymholi ar-lein

 

Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig a'r Broses Gynllunio

Arweiniad ar Arfer Da (ffeil Adobe Acrobat 1.1Mb) Arweiniad ar arfer da o ran defnyddio Cofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru, yn y broses gynllunio a datblygu.

Ffurflenni Asesu Arfer Da (ffeil Adobe Acrobat 44Kb)

 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynglyn â'r Broses Gynllunio a'r amgylchedd hanesyddol, cysylltwch ag Uwch Archaeolegydd Cynllunio Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, sef Mike Ings.

 

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]