Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Un o swyddogaethau pwysig Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yw darparu gwasanaeth rheoli datblygu unffurf i'r awdurdodau cynllunio lleol ac eraill sy'n ymwneud â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ar draws Cymru gyfan. Defnyddia Gwasanaeth Cynllunio Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed y wybodaeth sydd yn y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol, y wybodaeth a'r medrusrwydd arbenigol sydd ar gael o fewn yr Ymddiriedolaeth i archwilio a rhoi barn ar bob cais cynllunio a allai gael effaith ddrwg ar yr amgylchedd hanesyddol. Defnyddia awdurdodau cynllunio lleol gyngor Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i asesu effaith bosibl datblygu ar y dreftadaeth, gan felly sicrhau y difrod lleiaf posibl.

Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar ymdrin ag archaeoleg yn y broses gynllunio wedi'i cynnwys yn nogfen Polisi Cynllunio Cymru (2016) Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach yn Arweiniad Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Amgylchedd Hanesyddol (Archaeoleg).

Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru - Côd Ymarfer ar gyfer rhoi cyngor archaeolegol (pdf)

Cliciwch yma ar gyfer ffurflen ymholi ar-lein

 

Safon Genedlaethol ar gyfer Archifau Archaeolegol yng Nghymru

Mae'r Safon Genedlaethol a Chanllawiau Arfer Gorau ar gyfer Casglu ac Adneuo Archifau Archaeolegol yng Nghymru yn cynnwys cyfres o ddogfennau sydd â'r nod o ddarparu data a gwybodaeth archaeolegol a sicrhau eu bod yn sefydlog, yn gyson ac yn hygyrch i'r genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Mae'r Safon ar gyfer Archifo Archaeolegol yng Nghymru yn cynnwys set o egwyddorion lefel uchel. Dyma'r safon ar gyfer gwaith archifo archaeolegol y mae'n rhaid i archaeolegydd neu sefydliad sy'n gwneud unrhyw fath o waith archaeolegol sy'n arwain at archif ei chyrraedd.

The standard can be downloaded from:

http://www.welshmuseumsfederation.org/cy/newyddion/adnoddau-hafan/Casgliadau/y-safon-genedlaethol-a-chanllawiau-arfer-gorau-ar-gyfer-casglu-ac-adneuo-archifau-archaeolegol-yng-nghymru-2017.html

 

Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig a'r Broses Gynllunio

Arweiniad ar Arfer Da (ffeil Adobe Acrobat 1.1Mb) Arweiniad ar arfer da o ran defnyddio Cofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru, yn y broses gynllunio a datblygu.

Ffurflenni Asesu Arfer Da (ffeil Adobe Acrobat 44Kb)

 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynglyn â'r Broses Gynllunio a'r amgylchedd hanesyddol, cysylltwch ag Uwch Archaeolegydd Cynllunio Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, sef Mike Ings.

 

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]