Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru > CAH >Os hoffech ymholi'r Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, galwch wneud hynny ar-lein drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Llenwch bocsiau y ffurflen gan gynnwys gymaint o wybodaeth ac sy'n bosib i helpu ni i ddelio gyda'ch ymholiad a cliciwch ar Danfon.

Mae ymchwiliadau cyhoeddus ac academaidd am ddim.

Noder: Mae Safonau a Chanllawiau Sefydliad yr Archaeolegwyr (CIfA) yn gofyn am gytundeb ar y Fanyleb ar gyfer y gwaith archaeolegol (a fydd yn cynnwys y fan a gaiff ei archwilio) gyda'r Archaeolegydd Cynllunio Lleol cyn dechrau ar y gwaith.

Nodwch fod yna dal o £60 (a VAT) yr awr ar gyfer ymholiadau masnachol.

Enw:

Organisation (os yw'n addas):

Cyfeiriad:

Côd post:

Cyfeiriad Ebost:

Ffôn:

Pa bwnc sydd yn disgrifio yn orau natur eich ymholiad?

Ymholiadau Masnachol yn Unig

 

Enw'r Archeolegydd Cynllunio Lleol â gysylltwyd

Dyddiad y cysylltiad

Ardal Chwilio wedi'i Gytuno (ee 2km)

Rhif Archeb Pryniant

Ymholiad:
(Esboniwch beth yr ydych eisiau gwybod gan rhoi gymaint o wybodaeth ac sy'n bosib gan gynnwys cyfeirnod grid map ac eglurwch os yw'n addas pa adeg hanesyddol sydd o ddiddordeb i chi)

Pwrpas yr ymholiad:
(Eglurwch pam yr ydych yn gwneud yr ynholiad ac i pa bwrpas y bydd y gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio)

Hoffech gael gwybod am ddigwyddiadau i ddod a chyfleoedd i wirfoddoli?

Ie      Na

Beth yw.. ?

 

Drwy ddanfon y ffurflen ymholiad rydych yn cytuno eich bod wedi darllen y
'Canllawiau ar gyfer Hawl i Weld a Chodi Tal'

 

Deddf Diogelu Data (1998)

Mae yna hawl i weld yr HER i archwilio gwybodaeth bersonol sydd wedi'i chadw mewn system gyfrifiadurol sydd wedi'i chofrestru dan y Ddeddf Diogelu Data (1998). Cesglir y wybodaeth hon at ddibenion gweinyddu cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a darparu cyngor archaeolegol. Defnyddir y wybodaeth i fonitro a gwella'r gwasanaethau y mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yn eu cynnig. Ni ddarperir hi i unrhyw asiantaethau neu unigolion allanol. Os oes gennych unrhyw ymholiad neu bryder ynglyn â hyn, cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru berthnasol.


 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]