Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru > Rheolaeth Cefn GwladMae Glastir yn gynllun cyfan ar gyfer rheoli ffermdir sy'n agored i bob ffermwr a rheolwr tir ledled Cymru. Mae Glastir yn talu am ddosbarthu nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol penodol, gan gynnwys gwell reolaeth ar nodweddion yr amgylchedd hanesyddol, adeiladau fferm traddodiadol, parciau a gerddi hanesyddol a thirweddau hanesyddol, ac mae wedi'i gynllunio i gyflawni deilliannau mesuradwy ar lefel tir a thirwedd mewn ffordd gost-effeithiol.

Amcanion y cynllun yw:

 

Rheoli priddoedd er mwyn helpu cynnal ein stociau carbon a lleihau erydu'r pridd

Gwella ansawdd y dwr a lleihau dwr ffo o'r arwyneb

Rheoli dwr i helpu lleihau risg o lifogydd

Cadw a gwella bywyd gwyllt a bioamrywiaeth

Rheoli ac amddiffyn tirweddau a'r amgylchedd hanesyddol

Darparu cyfleoedd newydd i wella mynediad a dealltwriaeth o gefn gwlad

 

Er mwyn i'r cynllun amddiffyn treftadaeth Cymru, mae pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru yn darparu gwybodaeth i Lywodraeth Cymru ar leoliad a graddau nodweddion yr amgylchedd hanesyddol y gwyddys amdanynt ar dir amaethyddol. Hyd yma, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi creu polygonau digidol ar gyfer dros 14,600 o nodweddion yr amgylchedd hanesyddol a gofnodir yng Nghofnod Amgylchedd Hanesyddol y rhanbarth. Yn ogystal, caiff gwybodaeth a gofynion rheoli manwl ar gyfer safleoedd ac amgylcheddau hanesyddol unigol eu darparu i Llywodraeth Cymru er mwyn llywio cytundebau Glastir gyda thirfeddianwyr a thenantiaid.

 

I gael gwybodaeth a chyngor ynglyn â'r Amgylchedd Hanesyddol a Glastir, cysylltwch â Huw Pritchard h.pritchard@dyfedarchaeology.org.uk Ffôn 01558 825997

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]